FINDING AND SCALING  YOUR VALUES

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา SMEs และผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารและผู้ประกอบการ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

ให้มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจมูลค่าสูงและสามารถแข่งขันได้ทัดเทียมนานาประเทศ รู้มูลค่า (Know the value) และสามารถเพิ่มมูลค่า (Up the value) 

ของธุรกิจตน เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการและพันธมิตร เพื่อต่อยอดโอกาสสู่อนาคต 

ADVISORY BOARD

ดร.มงคล ลีลาธรรม 

อดีตประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
และอดีตประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

คุณวิเชฐ ตันติวานิช 

ประธานกรรมการ

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

“การที่เรามีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อจะหามูลค่าของตัวเองให้เจอ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ว สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจอย่างจริงจัง เข้ามาหามูลค่าตัวเอง หาราคาของตัวเองให้เจอครับ แล้วทุกคนจะมีความสุขมากๆ ที่ได้จ่ายเงินก้อนเล็กๆ เพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นและยิ่งใหญ่ในอนาคต”

วิเชฐ ตันติวานิจ

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่นที่ปรึกษาหลักสูตร Value Up

DIRECTORS

คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณโอฬาร วีระนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

คุณรพี ม่วงนนท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณอภิทาน ลี

รองผู้อํานวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

SPEAKERS

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

คุณฐากร ปิยะพันธ์

ผู้จัดการใหญ่ ดูแลกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN)

คุณณัฐธิดา สงวนสิน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด

คุณวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์

Assistant Vice President Finance & Corporate Strategy

บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จํากัด

คุณอภิทาน ลี

รองผู้อํานวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

ดร.ศรัญญา เสนสุภา

CCO & Co-Founder

บริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN)

What do you

GET?

COURSE

MODULES

Module 1
Mindset

รับฟังประสบการณ์และแนวคิดจากผู้สำเร็จ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ และรู้จักแนวทางการสร้างหรือพัฒนาคุณค่าใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ

Module 2
Know your Value

ประเมินมูลค่าธุรกิจเบื้องต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจและมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนาคุณค่าสู่โอกาสในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

Module 3
Design New Value

พบกับเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้เติบโต สามารถออกแบบคุณค่าใหม่ ให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้

Module 4
Drive Value with Strategy

เรียนกระบวนการและรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

Module 5
Value UP Hackathon

ลงลึกถึงกระบวนการในเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยกิจกรรม Hackathon ที่จะทำให้คุณพบแนวทางในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจเพียงข้ามคืน

Module 6
Value Implementation

เปิดมุมมองใหม่ จากประสบการณ์ของผู้สำเร็จในแวดวงธุรกิจ เพื่อนำแนวคิดที่ได้มาปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณ

Module 7
Demo Day & Graduation Ceremony

Pitching Competition โอกาสในการระดมทุนจริงต่อหน้านักลงทุนชั้นนำ สถาบันการเงิน และหน่วยงานสนับสนุนจากหลากวงการ

It’s time to…

VALUE UP

your

BUSINESS
MIND
LIFE